Správnou výživou predchádzame tučnote

Systém nášho stravovania nezodpovedá požiadavkám správnej výživy. Prehrešujeme sa jednak tým, že sa u nás je priveľa kalorický výdatných jedál z cukru, múky, zemiakov, tučného mäsa, ktoré vedú k ukladaniu tuku v tele, teda k tučnote, jednak tým, že nepoznáme mieru v množstve požitého jedla a jeme viac, ako organizmus potrebuje na svoju činnosť a prácu. Obe formy nedodržiavania zásad správnej výživy vedú k rozvoju tučnoty; tým viac, ak sa u jedného človeka vyskytujú pospolu. Vzhľadom na uvedené chyby v stravovacích zvyklostiach nášho obyvateľstva žiada sa uviesť základné poznatky o správnej výžive, a to

 1. so zreteľom na to, aby v strave boli zastúpené všetky živné látky v správnom vzájomnom pomere, čím by sa predišlo jednostrannej strave z potravín, z ktorých sa ľahko tučnie,
 2. so zreteľom na to, aby jednotlivé zložky stravy boli podľa, svojej výživnej hodnoty zastúpené v takom kalorickom množstve, aké spolu zodpovedá množstvu kalórií, ktoré potrebuje človek určitého veku pracujúci v určitom povolaní a vykonávajúci ešte iné činnosti na|deň.

Keďže nám popri normálnej výžive ide o odtučňovaciu diétu, budeme poznatky o oboch druhoch stravovania uvádzať popri sebe, aby lepšie vynikol rozdiel medzi obomi. spôsobmi výživy.

Výživa sa dnes chápe ako zložitý proces prívodu živín, z ktorých sa tvorí nová telesná hmota, alebo nahradzuje hmota opotrebovaná a ktoré súčasne dodávajú telu energiu pre vnútornú činnosť orgánov a buniek tela, ako aj pre vonkajšiu činnosť telesnú i duševnú a zároveň zvyšujú odolnosť organizmu. Správna výživa spočíva v požívaní potravín v; takom výbere, že obsahujú všetky potrebné živné látky, a to každú v ‚ takom množstve, ktoré je primerané biologickej (tvorba a obnova telesných tkanív) a kalorickej (činnosť Vnútorných orgánov, vonkajšia telesná i duševná činnosť) potrebe organizmu vzhľadom na vek a zaťaženie organizmu činnosťou.

Aké živiny obsahuje strava

Prvou základnou požiadavkou správnej výživy je, aby zdravá strava obsahovala všetky potrebné živiny v správnom vzájomnom pomere, teda aby strava nebola jednostranná. Preto obrátime najprv pozornosť na túto otázku.

Potrava musí obsahovať šesť základných súčastí, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre riadny chod všetkých orgánov v tele. Sú to bielkoviny, tuky, uhľohydráty, vitamíny, minerálne látky a napokon hodu. Bez týchto látok si správnu výživu nemožno predstaviť. Každá- z nich je potrebná pre dieťa, dospelého, zdravého i chorého, pravda, s istými obmenami podľa veku, stavu zdravia a povahy zamestnania.

Bez týchto látok si nemožno predstaviť ani redukčnú stravu, t. j‘. takú stravu, ktorá je zmenšená o isté množstvo určitých živných látok so zámerom odtučňovania.

Porovnajme si potrebu jednotlivých základných zložiek potravy vo výžive ľudí v odtučňovacom procese.

Denná strava dospelého človeka ľahko pracujúceho má obsahovať:

Bielkoviny

 • Zdravý človek 100 -120 g
 • Človek v odtučňovaní 60 – 80 g

Toto množstvo sa zvyšuje:

 • pri zvýšenej fyzickej práci,
 • u ťarchavých a pridájajúcich žien,
 • pri športovom výkone.

Zloženie:

 • živočíšnych 50%
 • rastlinných. 50%

Tuky

 • Zdravý človek 70 – 100 g
 • Človek v odtučňovaní 35 – 50 g

(Uprednostnilť tuky rastlinné, najmä v staršom veku.)

Uhľohydráty

 • Zdravý človek Množstvo 400 – 500 g
 • Človek v odtučňovaní 100 – 200 g

(Nezabudnúť na uhľohydráty v surovej forme pre prívod vitamínov.)

To je len hrubý náčrt potrebného množstva základných živín v strave. Pre ľudí s odtučňovacou diétou obsahuje isté rozpätie, ktoré sa uvádza pri každej zo základných živín. Nižšie hodnoty v rozpätí sa hodia pre ľudí s vyššou váhou a pritom pracovne nie veľmi zaťažených, vyššie hodnoty zasa pre menej tučných a pre ľudí ťažšie telesne pracujúcich. Je pochopiteľné že časom s dosahovaním normálnej telesnej váhy. možno zvyšovať prívod jednotlivých živín aj nad normu uvedenú v tabuľke. V diéte pri odtučňovacom procese sa dovoľuje väčšia ľubovôľa v požívaní bielkovín (za predpokladu, že sú vnútorné orgány neporušené), ba i tukov (najmä u mladších), ale veľmi dôsledne sa obmedzujú uhľohydráty. Skúsenosti ukazujú, že najmä uhľohydráty pre ľahkú stráviteľnosť vzbudzujú chuť do jedla a pritom podporujú ukladanie tuku.

Zdá sa, že samo požívanie tukových látok u mladého človeka nie je také nebezpečné pre rozvoj tučnoty ako požívanie veľkého množstva uhľohydrátov. Sú prípustné aj tzv. tukové dni, ale len vtedy, ak sa pritom zje len malé množstvo uhľohydrátov. K tukovým diétnym dňom ešte pripomíname, že nie sú vhodné pre starších ľudí, a to jednak pre ťažšiu stráviteľnosť tukov, ako aj preto, lebo v tomto veku trpia na určitý stupeň kôrnatenia ciev, ktoré sa po tukovej strave zvyšuje. Tukové jedlá zaviňujú aj poruchy trávenia.

V tomto ohľade sa opierame o vlastné pozorovania pacientov, ktorí po tukových diétach klesali oveľa viac na váhe než po diéte zmiešanej, t. j. takej, ktorá obsahovala v istom zníženom pomere bielkoviny, tuky i uhľohydráty (zo zmiešaných diét sa prevažne skladá i náš diétny systém, ktorý uvádzame v ďalšej stati).

Obmedzenie uhľohydrátov v odtučňovacej diéte je nevyhnutnou požiadavkou. Aby tento zásah nemal na riadnu výživu človeka nepriaznivý vplyv, je potrebné dbať na prívod vitamínov* najmä skupiny B, ktoré sa v uhľohydrátoch bežne vyskytujú. Tieto látky treba z času na čas dodať, prípadne požívať potraviny v surovej forme (ovocie, zelenina), ako aj uhľohydráty z hrubšie mletého obilia. (Dostať napríklad Grahamov chlieb, ktorý je nadmerne bohatý na vitamíny.)

Voda, minerálne soli a vitamíny, ktoré sú ďalšími zložkami potravy, majú veľký význam pre riadny priebeh životných pochodov v tele, a preto je potrebné dbať o ich prísun v potrave aj v období odtučňovania.

Pridaj komentár