Rozvoj tučnoty

Určitá súvislosť tučnenia s činnosťou pohlavných žliaz navádza k tomu, aby sme si bližšie všimli aj zaujímavý vzťah medzi pohlavím a tučnotou. Už z bežného pozorovania ľudí možno uzatvárať, že je tučnota častejším zjavom u žien než u mužov. Súvisí to jednak so spôsobom života; jednak s prirodzeným poslaním ženy. V minulosti ženy pracovali prevažne v domácnosti, kde im chýbal všestranný pohyb a kde ako kuchárky boli bližšie k potravinám, ktoré v. niektorých prípadoch zvádzali k prejedaniu sa. Ani nepestovali v takej miere ako dnešné ženy telocvik a šport. No rozvoj tučnoty podporuje aj materstvo, pravda, pri nesprávnej životospráve. Prevažná väčšina žien uvádza, že začali priberať až po pôrodoch. No nejde tu o nejaké železné pravidlo a bolo by preto mylné domnievať sa, že ťarchavosť a pôrod bývajú príčinou tučnenia. Percento žien, ktoré rodili a nestučneli ani po viacerých pôrodoch, je predsa len vyššie. Vyhýbať sa materstvu len preto, aby si žena zachovala „líniu“ bolo by nesprávne i nezdravé. Priberanie na váhe po pôrode súvisí v oveľa väčšej miere s prejedaním sa počas ťarchavosti ako s pôrodom a popôrodným obdobím. Je potrebné upraviť výživu v čase ťarchavosti i v popôrodnom období a nezabúdať na telesné cvičenia, ktoré odstraňujú následky ťarchavosti a zabraňujú rozvinutiu tučnoty.

S činnosťou žliaz s vnútorným vylučovaním súvisí aj rozvoj tučnoty, pri ktorom následkom porušenia funkcií mozgovej kôry dochádza aj k poruche v činnosti týchto žliaz. Tieto okolnosti môžu viesť k stavom únavy, spavosti a hladu, čo všetko v značnej miere podporuje rozvoj tučnoty.

Niektoré poruchy žliaz s vnútorným vylučovaním, ktoré vedú k rozvoju tučnoty, vyskytujú sa zvyčajne v určitom období života, preto je zaujímavé sledovať výskyt tučnoty podľa veku. Tak už u detí v prvých mesiacoch až prvých dvoch rokoch života je tučnota bežným zjavom. Tento stav nemôžeme označiť ako chorobný, lebo tučnota sa vývojom dieťaťa stráca. Tučnota v ranom detstve je skôr prejavom veľkej, niekedy až prílišnej starostlivosti matky o dieťa a vzniká najmä prekrmovaním.

Ďalším významným obdobím pre rozvoj tučnoty je obdobie pohlavného dospievania, v ktorom sa tučnota často vyvíja ako následok zabrzdeného vývoja pohlavných žliaz. Tomuto stavu by mali rodičia venovať osobitnú pozornosť a poradiť sa s lekárom, lebo zanedbanie liečby v tomto období môže zanechať neblahé následky na celý život.

V období dospelosti vzniká tučnota veľmi často, a to tak u mužov, ako aj u žien. Často sa tučnota u mužov a žien vyvíja až v staršom veku, obyčajne nad 40 rokov, čo súvisí okrem iného s vyhasínaním činnosti žliaz s vnútorným vylučovaním a s obmedzením pohybu.

Pri vzniku tučnoty spolupôsobia často vonkajšie a vnútorné činitele. Na rozvoj tučnoty môžu vplývať poruchy rovnováhy kôrových častí ústredného nervového systému následkom vplyvov vonkajšieho prostredia.

Rozličné stavy nervového rozrušenia, ktoré vyčerpávajú nervový systém alebo narúšajú rovnováhu jeho funkcií, vedú okrem iných porúch aj k chybnej výžive. U niektorých osôb sa narušenie rovnováhy nervových funkcií prejaví stratou chuti do jedla, u iiiých naopak sa v týchto situáciách vytvára chorobný hlad. Rozvoj tučnoty podporujú rozličné konflikty, ktoré sa odohrávajú v rodine, či už vychádzajú z nesúladu medzi manželmi alebo z narušenia vzťahov medzi rodičmi a deťmi. Zavše vidíme, že žena, ktorá trpí neverou svojho manžela, začne jesť väčšie množstvá potravy a priberá na váhe.

V inom prípade sa priberanie na váhe dostavuje po duševnom otrase, ‘ ktorý dotyčná osoba prežila po smrti manželského druha. Časté sú však i opačné zjavy, že sa totiž za podobných okolností nedostavuje tučnenie, lež výrazné chudnutie spojené so zjavným nechutenstvom.

Istá matka mi povedala, že začala priberať na váhe odvtedy, čo žialila nad životnými nezdarmi svojho syna. Veľmi často vedú k tučneniu a zriedkavejšie k chudnutiu konfliktové situácie v zamestnaní. Istá osoba, ktorá pribrala za krátky čas (za mesiac) 15 kg, udávala, že silný hlad a prírastky na váhe u nej vyvolal strach, že ju premies, tia v zamestnaní. A denný život nám prináša veľa takých situácií, či už ich javiskom je rodina alebo pracovné prostredie, prípadne širší spoločenský život.

Tieto prípady zároveň dokazujú rozhodujúci význam ústrednej nervovej sústáyy pre zdravie človeka vôbec. Rozhodujúci vplyv ústrednej nervovej sústavy sa uplatňuje nielen pri vzniku a rozvoji chorobnej tučnoty, ale aj pri výskyte iných chorôb. Je to pochopiteľné, lebo činnosť jednotlivých telesných sústav, či už dýchacej, obehovej, tráviacej, vylučovacej alebo rozmnožovacej podlieha riadiacim podnetom, ktoré vychádzajú z ústrednej nervovej sústavy. Regulácia životných prejavov sa uskutočňuje prostredníctvom sústavy nepodmienených a podmienených reflexov, ktoré majú veľký vplyv aj na výživu človeka, trávenie, ďalej na spaľovanie. látok, ako aj na tvorbu energie.

Teraz si už ľahko vysvetlíme, prečo rozličné duševné stavy môžu ovplyvňovať rozvoj chorobnej tučnoty. So zreteľom na uvedené poznatky majú pri snahe predísť rozvoju tučnoty alebo ju vyliečiť spolupôsobiť okrem vhodnej výživy, zvýšenej pohyblivosti aj také opatrenia, ktoré priaznivo ovplyvňujú duševný stav človeka a posilňujú jeho duševnú rovnováhu. Len za takýchto okolností možno predchádzať rozvoju tučnoty alebo dosiahnuť priaznivé-a trvalé výsledky pri liečbe.

Jestvujú aj choroby, ktoré podporujú vznik tučnoty, kým iné vedú k chudnutiu. Často sa tučnie po úrazoch mozgu, otrase mozgu, čo poukazuje na vplyv nervovej sústavy na vznik tučnoty. Aj rozličné horúčkové stavy, napríklad pri infekčných chorobách, môžu vyvolávať zápalové zmeny v mozgovom tkanive a vtedy v období zotavovania sa z horúčky pozorujeme silný prírastok na váhe.

Okrem priamych činiteľov nebude bez zaujímavosti uviesť údaje o rozvoji tučnoty v súvislosti s ročnými obdobiami. Bez významu nie je ani vplyv ročného obdobia na tučnotu. Mnohí ľudia udávajú, že viac priberajú na váhe v zimnom období. V lete sa váha obyčajne ustaľuje alebo äj klesá. V tomto vplyve je však zahrnutých veľa činiteľov, ako zmena stravy, nedostatok pohybu. Mnoho pacientov udáva v tomto období zosilnenie pocitu hladu. Zdá sa teda, že hlad sa viaže viac na jedno než na druhé obdobie roku. Ukazuje sa tiež, že v zimnom období je organizmus na prijatý pokrm „vnímavejší“ a zdá sa, že tvorba tuku sa zosilňuje. To zaväzuje cez túto dobu k zvýšenej opatrnosti a ochrane pred „tukotvomými“ potravinami.

Vidno teda, že tučnota má veľä príčin tak vonkajších ako aj vnútorných. Ale spomedzi všetkých hrá najvýznamnejšiu úlohu príjem potravy a jej spotreba na energiu. Z toho vyplýva, že prvým významným preventívnym opatrením pred rozvojom tučnoty je vyvážená strava, ktorá je prispôsobená energetickej spotrebe.

Pridaj komentár