Masážou proti tučnote

Masáž je účinný prostriedok pre upevnenie zdravia! Masáž je oddávna známa ako prostriedok na zmierňovanie bolesti, liečbu následkov zranení, no najmä na osvieženie a odstránenie únavy. V starých spisoch sa zachovali údaje o tom, ako Galenos, najslávnejší lekár rímskeho impéria, s úspechom používal masáž ako liek pri rozličných chorobných stavoch a na .zvyšovanie fyzickej výkonnosti. Masáž ako metóda liečby a upevňovania zdravia je dnes postavená na vedeckú základňu. Je nevyhnutnou súčasťou liečby mnohých chorobných stavov, v ktorých je potrebná náprava funkcie svalstvá, pohybového ústrojenstva a niektorých porúch obvodového nervstva. Dôležité miesto patrí masáži aj pri. prevencii a liečbe tučnoty.

Tu spolu s primeraným diétnym poriadkom a účelne riadeným telocvikom predstavuje najúčinnejší liečebný zásah do rozvoja chorobnej tučnoty. Vzhľadom na to treba tu uviesť základné poznatky a praktické návody pre liečebnú masáž. Osvojenie si týchto základných poznatkov a návodov má svoj význam, lebo masáž nie je technicky náročná, dá sa urobiť i na sebe (tzv. automasáž) a jej jednotlivé prvky možno vsunúť spolu s niektorými cvikmi do bežných denných hygienických úkonov, ako je ranná a večerná toaleta a pod. Má však oveľa väčší dosah, lebo pomocou nej možno naprávať škodlivosť jednostranných pohybov z práce, prípadne zo športových výkonov.

A pre jej celkový priaznivý vplyv na fungovanie jednotlivých orgánov je masáž vďačným prostriedkom. Ako vidno, v masáži má dnešný človek účinný prostriedok pre udržanie zdravia, pre zvyšovanie telesnej zdatnosti, ako aj pre liečenie mnohých chorobných stavov, že sa naozaj oplatí osvojiť si ju a pravidelne ju vykonávať.

Masáž je liek proti tučnote

Je neodškriepiteľnou skutočnosťou, že tučnota znižuje telesnú zdatnosť človeka. Koža tučných ľudí ľahko puká, je nepružná, pri tlaku rozbolí, ľahko sa poraní, rýchlo sa tvoria výrony krvi pod kožou, ktoré sa len pomaly vstrebávajú. Bohatý obsah tuku v podkožnom spojive znižuje krvný obeh v pódkoží a vyvoláva tu aj nadbytočné hromadenie medzi-tkanivove} tekutiny. Hromadia sa tu aj odpadové splodiny látkovej premeny, najmä na úponoch šliach a v puzdrách kĺbov.

Táto okolnosť vysvetľuje aj to, prečo tuční ľudia majú často bolesti v končatinách, ktoré im podstatne uberajú na pocite zdravia a nútia ich k škodlivému znižovaniu pohybov. Väčší pohyb naopak spôsobuje, že sa väzivo v puzdrách, ktoré obaľujú kĺby, ľahko trhá, čím vznikajú krvné výrony, ktoré ešte zvyšujú pocity bolesti.

Hybnosť svalstva je značne znížená, svalová sila pri práci je malá. Na hmat svalstvo budí dojem tuhej, nepružnej, nepoddajnej masy. Objem svalov sa zmenšuje, ich dĺžka sa skracuje. Ak je takýto sval vystavený väčšej činnosti* ľahko sa trhá.

Za týchto okolností je na uváženie, ako začať s nápravnou fyzikálnou liečbou, t. j. s telocvikom a masážami. Prvým ráznym krokom v odtučňovacom procese musí byť preto redukčná diéta, ktorá však sama zakrátko vedie k únave. Ak k tomu pripočítame orgánovú menejcennosť tučných ľudí (najmä pľúc a srdca, ako i kostrového svalstva), vychádza z toho, že práve masáž je najlepšou prípravou organizmu tučných ľudí na väčšie telesné zaťaženie — na liečebný telocvik a vhodný šport.

Masáž je teda prípravným liečebným prostriedkom, ktorý má zlepšiť výživu a výkonnosť svalstva, krvný obeh a pod. Len po dosiahnutí týchto blahodarných účinkov masážou a po niekoľkokilogramovom úbytku tuku diétou možno začať s telocvikom a neskoršie so športom.

K cvičeniu môžeme pristúpiť smelšie až asi: po jednom až dvoch mesiacoch odtučňovacej liečby diétou a prípravy masážami. Uvedený termín u jednotlivých ľudí, pravdaže, kolíše podľa stupňa tučnoty. U ľudí s menším stupňom tučnoty možno tento čas podstatne skrátiť. Pri menších stupňoch tučnoty možno hned! začať s diétou, cvičením i masážami súčasne..

Masáž má svoje hranice

Masáž je odmerané a pravidelné trenie povrchu tela. Pri vykonávaní tohto úkonu možno použiť rozličnú silu. Aby tento zásah bol všeobecne prospešný a nedošlo pri ňom k ublíženiu na tele, treba si uvedomiť, že na niektorých miestach povrchu tela sa nachádzajú ľahko zraniteľné orgány.

Napríklad v oblasti pod rebrami pri masáži brušnej steny treba dbať na krehkosť a ľahkú zraniteľnosť pečene a sleziny. Rozhodne celá brušná stena si pri masáži vyžaduje istý stupeň obozretnosti. Celkom inak možno pristúpiť k masáži svalstva napríklad na prednej ploche stehna, kde možno použiť oveľa výdatnej šie hmaty v porovnaní s prednou brušnou stenou. No i na končatinách sú miesta, ktoré si vyžadujú zvýšenú opatrnosť, napríklad podkolenná jamka, lakťová jamka, slabí-nové oblasti, bočné časti krku, kde sú tesne pod povrchom cievy.

Použitie násilnejšfch hmatov na tieto oblasti by mohlo viesť k poraneniu ciev a ku krvácaniu. Vlásočnicové krvácanie, ktoré sa po masáži niekedy zjavuje na ktoromkoľvek mieste v podobe sinavých podliatin, nie je síce nebezpečné, ale upozorňuje na potrebu väčšej opatrnosti pri masáži. Na miestach, kde tukový plášť je hrubý, je oprávnená aj silnejšia masáž. Jemná povrchová masáž, ktorá len nepatrne prekrvuje cievy kože, nebola by pri tučnote veľmi účinná.

Silnejšie hmaty možno pri tučnote použiť najmä na šiji, trupe, na zadku a na stehnách.

Pri masáži je správne vyhnúť sa takým oblastiam, na ktorých sa nachádzajú kožné vyrážky. Nešetrnosť pri masáži týchto miest bý mohla kožné vyrážky porušiť, čo by mohlo zaviniť infekciu. Aj rozličné škrabance a odreniny, ktoré môžu vzniknúť pri nešetrnej masáži, môžu byť miestom, kadiaľ vniknú choroboplodné zárodky do tela. Starších ľudí treba masírovať opatrnejšie, a to s ohľadom na ľahšiu zraniteľnbsť ciev a ľahší vznik krvácania. Šetrne vykonaná masáž na druhej strane priaznivo pôsobí na telesnú sústavu starších ľudí, a preto by nebolo správne vynímať ich z masáže.

Základné metódy masáže

Masáž prinášh v odtučňovacom procese výsledky vtedy, keď sa pestuje sústavne ako doplnok riadeného pohybu a diéty. Výsledky masáže nemožno očakávať ihneď. Bezprostredne po výkone sa dostaví pocit telesnej pružnosti, sviežosti, zmizne unavenosť a malátnosť, ktoré sú nevďačnými sprievodcami chorobnej tučnoty. No pokles na váhe treba očakávať až neskoršie. Hlavnou požiadavkou pri masáži na odtučňovanie je dôkladné masírovanie. Ľahká povrchová masáž je pomerne málo schopná odbúravať rezervný tuk. Masáž pri odtučňovaní musí byť výdatná, má obsahovať pestrú škálu hmatov, ktoré pôsobia na oblasti prebytočných tukových rezerv.

Povahu hmatu pri masáži nemožno a ani netreba osobitne opisovať, lebo pri ňom sa najviac prejaví vynaliezavosť človeka, ktorý pristupuje k výkonu masáže. Je však účelné odlíšiť od seba základné hmaty, ktoré treba pri masáži použiť v účelnom slede. Pri liečebnej miasáži na účely odtučňovania možno použiť tri rozdielne hmaty: trenie, hnetenie a tepanie.

Masáž trením býva vstupným úkonom pri masáži. Pozostáva z posunovania masírujúcej ruky po povrchu tela, ktoré sa vykonáva obyčajne tak, že sa zvyšuje tlak masírujúcich rúk až do znesiteľného a nebolestivého tlaku. Bolestivosť nie je požiadavkou ani pri výdatnej masáži, naopak, upomína, že výkon masáže treba zmierniť. Trenie sa má robiť dostredivým smerom. Odporúča sa obyčajne trieť vždy smerom k srdcu dostredivo. Tým sa napomáha aj zrýchlenie pohybu krvi v žilách. Masáž trením možno použiť na ktorúkoľvek časť tela. Vhodná je na trup i brucho a prirodzene aj na končatiny. Masáž trením robí iná osoba, ale je vhodná i na samomasáž (automasáž). Pri trení možno použiť celú plochu ruky s osobitným dôrazom na niektoré prsty ruky.

 • Alebo možno trenie robiť tak, že pritom vykonávame tlak len bruškami jednotlivých prstov ruky. Tak to býva pri masáži končatín (rúk a nôh).
 • Pohyby pri trení treba robiť V istom rytme, nie veľmi rýchle. Stačí, ak v masírovanej oblasti urobíme za minútu ^si 15 trecích pohybov.
 • Roztieraním nazývame vtaký druh trecej masáže, pri, ktorom sa trecie pohyby vykonávajú vo forme špirál, kruhov alebo osmičiek. Tento, druh trenia je vhodný na masáž v oblastiach nad kĺbmi, ale najmä na bruchu.

U tučných ľudí na bruchu, šiji, trupe, zadku a stehnách je účelne pri trení posunovať kožu tak, že hlbším tlakom rozviníme kožu a podko-žie pred miestom trecieho tlaku.
Hnetenie je druhým významným hmatovým prvkom liečebnej masáže. I tento pohyb možno vykonávať pri samomasáži, a to na častiach tela prístupných vlastným rukám (lýtka, stehná, brušné svaly, prsné svaly, svalstvo rúk a šije), no môže ho vykonávať aj druhá osoba.

Hnetenie je vlastne dnihým stupňom masírovania a obyčajne nasleduje po dobre vykonanom trení, ktoré urobilo masírovanú oblasť vláčnejšou, poddajnej-šou. Sila hnetivého hmatu býva výdatnejšia než pri trecom hmate. Výkon býva menej bolestivý vtedy, keď masírovaná oblasť bola vopred pripravená trením.

Silu hnetenia možno tiež postupne zvyšovať až po stupeň pocitu bolesti. I hnetenie má nasledovať za sebou rytmicky a na jednej oblasti možno za minútu urobiť asi 10 hnetivých pohybov. Správne sa hnetenie robí tak, že istú skupinu svalov, ktorá sa črtá pod kožou, zachytíme medzi prsty, silou ju odtiahneme od kosti a v tomto stave sa svalstvo hnetie obdobnými pohybmi ako napríklad pri hnetení cesta. Pri hnetení je dôležité to, aby svalstvo, ktoré sa podrobuje hneteniu, bolo mäkké, to znamená uvoľnené. Napnutý sval (t. j. sval v činnosti) sa zle hnetie.
Istým druhom hnetivého hmatu je aj tlačenie ruky na svalstvo v rozličnej intenzite.

Masáž tepaním nasleduje po hnetivých pohyboch. I tento významný hmat sa dá použiť práve tak dobre pri samomasáži, ako aj pri masáži druhou osobou. Ňou sa pôsobí na tie časti tela, na ktorých je nahromadené najviac tuku a svalstva, a to na stehná, trup, zadok a na ruky. Na tepavé pohyby sa nehodí oblasť prednej brušnej steny. Tepať možno bruškom dlane, na väčších plochách (zadok) celou dlaňou. Tepanie celou dlaňou sa môže robiť rozličným spôsobom.

 • Jedným z nich je dopad celej plochy dlane na masírovanú oblasť;
 • druhým je dopad lyžicovito skrčenej dlane, v ktorej sa dopad ruky na masírovanú oblasť tlmí vzduchom.

Väčšie tukové a svalové oblasti, najmä zadok, možno tepať údermi celej päste. I pri tepaní platí zásada, že prvé hmaty (údery) sú slabé a postupne získavajú na sile. Aj pri tomto spôsobe masáže je účelné dbať na rytmus úderov od 10 do 15 za minútu.

Postup hmatov v liečebnej masáži pri -odtučňovacom procese vyplýva už z doteraz povedaného. Jednotlivé formy masáže nasledujú takto po sebe:

 1. masáž trením, roztieraním — je ystupným prvkom masáže,
 2. masáž hnetením je hlavným prvkom masáže a má byť preto výdatná,
 3. masáž tepaním jé tiež dôležitá a má byť výdatná,
 4. masáž trením zakončuje úkon masáže v istej oblasti tela.

Kedy a ako masírovať

Časové rozloženie liečebnej masáže. Dôkladnú masáž možno použiť dva až tri razy za týždeň, pričom sa každej masírovanej časti povrchu tela venujeme 5 — 10 minút. Masíruje sa v tomto poriadku: šija, trup, brucho a končatiny. Okrem tejto dôkladnej masáže možno pri dennom umývaní použiť niektoré bežné prvky samomasáže, čo je účelné najmä po práci, po očistnom kúpeli, keď pretretím, prehnetemm a pretepaním jednotlivých svalových skupín možno odstraňovať únavu z upracovaných svalov.

Takáto denná masáž má trvať 5—10 minút, počas ktorých sa na každú skupinu povrchu tela použije niekoľko masérskych hmatov.

Treba pamätať na to, že pomalá a pomerne šetrná masáž odstraňuje účinne únavu a hodí sa na bežnú dennú masáž, silnejšie hmaty sú dráždi vejšie a možno ich použiť v polhodinke masáže, ktorá môže Byť 2 M 3-krát za týždeň. Dôležité je dbať na to, aby sa nemasírovalo, keď je žalúdok naplnený, t. j. tesne po jedle. Pre bežné denné masáže je vhodný čas v neskorších poobedňajších, resp. vo večerných hodinách.

Čistota pri masáži je jednou zo základných požiadaviek pri tomto úkone. Nebolo by správne robiť masáž neumytými rukami a na neumytom tele. Mohli by tak ľahko vzniknúť nákazlivé zápalové procesy na pokožke a nesporne by to hodne uberalo z dobrého pocitu pri masáži. Najlepšie sa preto masíruje po očistnom kúpeli.

Teplý kúpeľ, ktorý predchádza masáži, má na viac aj podporný účinok, – lebo sám osebe podstatne zvyšuje prekrvenie povrchových Častí. tela. K očisteniu povrchu tela možno prispieť pred masážou tým, že sa povrch „tela potrie alkoholom alebo mentolovými alkoholom, Čo tiež vhodne zvyšuje prekrvenie povrchu tela. No je nesprávne masírovať na tých Častiach povrchu tela, ktoré sú kryté bielizňou. Ak masíruje druhá osoba, má byť telo prikryté bielou plachtou, aby nedochádzalo k zbytočným stratám telesného tepla; odkrytá je iba tá časť, ktorá sa práve masíruje. Je správne, ak masáž vykonáva osoba toho istého pohlavia.

Pomocné prostriedky pri masáži sa používajú na to, aby uľahčili spoj ruky s masírovaným povrchom tela/Má to význam najmä pri masáži ochlpených častí povrchu tela. Nimi sa umožňuje ľahšie kĺzanie rúk po povrchu tela.

Zo suchých masážnych prostriedkov sú na používanie vhodné púdre, z ktorých i z dôvodov ochrany pred nákazou azda najbezpečnejšie možno odporúčať výrobok nášho lekárenského priemyslu tzv. AVIRIL zásyp.

Dobrým pomocným prostriedkom na másírovanie sú tuky, z ktorých vhodný je napríklad olivový olej, lanolínový olej a pod. Nevýhodou týchto prostriedkov je, že ľahko upchávajú póry v koží. Dobre sa masíruje aj s penivými mydlami. Po nich sa však pokožka hodne odmasťuje, preto sa odporúča po použití tohto masážneho prostriedku natrieť pokožku mastným krémom v podobe jemného tukového filmu — náteru na povrchu pokožky.

Alkohol, prípadne mentolový alkohol možno pri masáži tiež použiť, a to pre dobré prekrvenie pokožky a čiastočné dezinfekčné vlastnosti tejto látky.

Účinok masáže na telo

Účinok masáže na pokožku

Celkom neuvedomele si trieme napríklad poranenú časť povrchu tela, ktorá nás bolí. Po takomto úkone sa bolesť na poranenom mieste zmierni. Túto skutočnosť možno vysvetľovať z rozličných hľadísk. Mechanické vplyvy, ako je trenie, hnetenie, tepanie, pôsobia predovšetkým na povrch tela — na kožu a podkožné spojivové tkanivo. Tu sa niekedy nachádza až 30% všetkého objemu krvi. Obzvlášť veľké spomalenie krvi v pod‘ koží nastáva vplyvom slabnúcej činnosti srdca a vplyvom tučnoty. Tento zjav z hľadiska zdravotného vedie k zlej výmene látok medzi krvou a tkanivami, vyčerpáva srdce a pod. Za týchto okolností trecí pohyb na pokožke zrýchľuje krvný obeh, čím sa zlepší výmena látok a zmenší sa obsah vody v medzibunkových priestoroch. Objem povrchu tela za takýchto okolnosti klesá.

Nervové zakončenia, ktoré sú v pokožke, vplyvom masáže sa tiež podráždia, čo má za následok ďalšie zlepšenie prekrvenia v podkoží, no najmä v svalstve. Tým sa zvyšuje výdaj telesného tepla (pokožka f sa zahreje až o 1,5 °C), čo vzápätí podnecuje tkanivá celého tela k zvýšenej látkovej premene čiže k intenzívnejšiemu spaľovaniu látok. Tento zjav je pri stavoch tučnoty vítaný. Zvýšenie dráždivosti nervstva silnejším masírovaním napomáha u tučnýčh ľudí odstraňovasť pocit malátnosti.

A čo je hlavné, riadne vykonanou a pravidelnou masážou sa zmenšuje tukový plášť na povrchu tela jednak tým, že sa zvýšením obehovej činnosti znižuj e nadbytočné hromadenie vody v podkoží, jednak tým, že sa zvýši spaľovanie látok v tele. Spaľovanie látok v tele oslabuje tukové rezervy v podkoží ako aj v iných orgánoch vtedy, keď stratené kalórie nenahradzujeme prejedaním.

Účinok masáže na kostrové svalstvo

Svaly tučných ľudí sa veľmi rýchlo unavia. I malý výkon núti týchto ľudí k odpočinku. Takto sa svaly viac zotavujú než pracujú. Zotavova-nie svalstva po práci prebieha v stave tučnoty pomalším tempom ako u zdravých ľudí. Následkom malej svalovej činnosti a častej rýchlej únavy svalstvo ochabuje, je nepružné, v práci rýchlo tuhne. Rýchlo sa v ňom hromadia splodiny látkovej premeny, ktoré vyvolávajú stav celkovej telesnej skleslosti, malátnosti, pocit veľkej únavy.

Pravidelná masáž mení v celom rozsahu všetky chorobné prejavy svalstva. Zvýši sa prekrvenie, zlepší sa obeh krvi, zvýši sa sýtenie tohto tkaniva kyslíkom, zvýši sa látková výmena, rýchlo sa „odpratávajú“ odpadové splodiny látkovej výmeny. Opakovanie priaznivých podnetov vytvorených masážou nemôže mať iný následok ako zlepšenie výkonnosti celého svalu, ktorý sa pomalšie unavuje, stáva sa pružným, jeho pracovný výkon sa zvyšuje a zväčšuje sa jeho objem. Na takto pripravenom téréne zásluhou masáže môžeme už smelo začať i s cvičením. Najlepším ukazovateľom času, keď možno pri odtučňovacej liečbe začať s cvikmi, je pocit lepšej výkonnosti svalstva.

Účinok masáže na srdce a obeh krvi

Priaznivé zmeny vyvolané masážou na koži, v podkoží a svalstve zlepšujú vzápätí obeh v obvodovom cievnom riečišti. Návrat krvi do srdca je pružnejší, srdce sa nemusí natoľko vyčerpávať nasávaním z podkožia a končatín lebo sama masáž podporuje návrat krvi do srdca. Zvýšený prívod krvi do srdca hneď zasa zvyšuje jeho výkonnosť, ku ktorej prispieva aj lepšie prekrvovanie, a teda lepšia výživa srdcového svalu. Takýmto celkovým zlepšením obehu sa zlepší aj prekrvenie v iných orgánoch, a to najmä v mozgu, čo prispieva k stavu celkovej čulosti, a v obličkách, ktoré potom vo zvýšenej miere odstraňujú odpadové splodiny z tela.

Účinok masáže na kĺby

Bolestivosť a obmedzenie pohyblivosti v kĺboch tvorí jeden z častých prejavov a skorých následkov chorobnej tučnoty. Roztieranie oblastí nad kĺbmi podporuje zlepšenie látkovej výmeny v týchto častiach tela, čo odstraňuje nadbytočné a chorobné hromadenie odpadových látok, zvyšuje pevnosť väzivového puzdra a pod. Miznutie bolesti nad kĺbmi možno takto pripočítať spomenutým zmenám, ako aj zmene v obvodovom nervstve v oblasti kĺbov.

Zvýšenie činnosti vnútorných orgánov

Okrem blahodarného vplyvu masáže na srdce a nervovú sústavu po masáži sa zaznamená vzrast činnosti obličiekr ktorý je v stavoch chorobnej tučnoty obzvlášť významný. Za normálnych okolností obličky vylučujú 1 a pol litra moču za deň. Po masáži sa vylúči až dva litre moču za deň, a tento „močopudný účinok masáže“ trvá niekedy až štyri dni. To má pri stave chorobnej tučnoty mimoriadne veľký význam, keď si uvedomíme, aký, veľký je príjem tekutín u týchto ľudí, kým iph vylučovanie je znížené niekedy až o polovicu v porovnaní so zdravými ľuďmi.

Tráviace orgány sú pri tučnote tiež zaťažené. Trpí najmä vyprázdňovanie obsahu čriev, čo sa prejavuje takmer spravidla zápchou. Masáž brušnej steny (najmä trenie a roztieranie) zvyšuje hybnosť čriev, urýchľuje postup črevného obsahu, čím sa podporuje pravidelné vyprázdňovanie stolice. Ak k týmto kladným výsledkom pripočítame ešte vplyv masáže na ochabnutú brušnú stenu, dôkladná másáž brucha nadobúda osobitný význam.

Z tohto stručného vymenovania účinkov masáže vidno, že masáž má veľmi priaznivý vplyv na organizmus ľudí postihnutých chorobnou tučnotou. Má taký mocný a všestranný účinok,, aký nemá nijaký liek. Možno teda masáž nazvať .liečebným zásahom v procese odtučňovania, zvyšovania krásy a telesnej zdatnosti.

Masáž jednotlivých častí tela

Hoci masérske hmaty predstavujú jednoduché, snadno osvojiteľné pohyby, predsa načrtneme slovom i obrazom základné prvky masírovartia pre tých, ktorí by chceli sami využiť tento prostriedok na predchádzanie rozvoja tučnoty alebo na vlastné liečenie.

V praxi sa masáž podľa účinku delí do dvoch skupín;

 • Masáž upokojujúca, ktorá predstavuje jemné, ľahké a pomalé po-hyby, pri ktorých sa zvýši prekrvenie pokožky bez toho, že by bolo potrebné použiť väčšiu silu na výkon. Tento druh masáže je dobre pridružiť k denným hygienickým návykom (očistné omývanie, kúpanie.U ktoré používame po práci.
 • Masáž dráždivá, ktorá vzniká stupňovaným použitím sily na masérsky výkon. Charakterizuje ju tvrdosť, rýchlosť a nepravidelnosť výkonu, čo do časového rozčlenenia (na rozdiel od rytmicky vykonávanej upokojujúcej masáže). Robí sa Všetkými smermi až do pocitu bolesti. Tento typ masáže je vhodným prostriedkom pre úpravu chorobnej tučnoty. Odporúčame ho vykonávať 2—3’krát týždenne, vždy 30—40 minút.

Uvedené spôsoby masírovania možno použiť na ktorúkoľvek čas.ť povrchu tela bez ohľadu na to, či výkon robí masér alebo ide o samo-masáž. Keďže u záujemcov prichádza vzhľadom na ich možnosti do úvahy najmä samomasáž, upozorňujeme ich, aby si starostlivo všimli obrazy, ktoré znázorňujú techniku samomasáže.

Keďže však i samomasáž predstavuje pomerne náročný výkon na človeka, .odporúčame poradiť sa s lekárom, či nemá zo zdravotného hľadiska námietky voči tomuto liečebnému prostriedku.

 

Pridaj komentár